Monday, 15 December 2014

Хүн нийгэм тест

                                                   
1.    БШУ сайдын 2014 оны 6дүгээр сарын 03 өдрийн  A/240 дугаар тушаалын
нэг дугаар  хавсралтад юуг тусгасан байдаг вэ?
А. Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө
Б. ЕБС 12 жилийн сургуулийн хичээлийн жилийн бүтэц
2. Хүн орчин хичээл нь ямар хичээлийн суурь хичээл болдог вэ?
А. Хүн нийгэм
Б. Хүн байгаль
В. Эрүүл мэнд
Г. Дээрх бүгд
3. БШУ сайдын 2012 оны 9сарын 28ны өдрийн 369-р тушаалын нэгдүгээр хавсралтанд юуг тусгасан байдаг вэ?
А. ЕБ 12жилийн сургуулийн 1-12 ангийн сургалтын төлөвлөгөө
Б. ЕБ 12 жилийн сургуулийн хичээлийн жилийн бүтэц

Хөрвөх


“Технологи дидактик” хичээл оюутны бие дааж хийх ажлын сэдэв
                                                                                                                             III улирал                                                                                                                                                         2013-2014 оны хичээлийн жил
Судлах сэдэв
Сэдвээр хийх ажлын чиглэл
Хугацаа
Хамгаалах хэлбэр
1
Дүрслэх урлаг сурах бичиг I анги судлах
Эхний 5 сэдвээр хичээлийн төлөвлөлт хийх, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, бусад сэдвийг судлан тэмдэглэл хөтлөх

10.25

Сурах бичиг
“Эссэ”бичлэг Ярилцлага
/3оноо/
2
Дүрслэх урлаг сурах бичиг II анги судлах
Сурагчийн бүтээлийг хийх

11.13
Ангидаа үзэсгэлэн гаргах
/3оноо/
3
Дүрслэх урлаг сурах бичиг III анги судлах
Багшийн , хэрэглэгдэхүүн хийх
11.22
Үнэлгээний хуудсаар
/4оноо/
4
Дүрслэх урлаг сурах бичиг IY анги судлах
Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, Бүлэг сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах
/багаар/
12.01
Бүтээлийн сан
/4оноо/
5
Дүрслэх урлаг сурах бичиг Y анги судлах

Сэдэв тус бүрээр цахим хичээл хийх,  бусад хичээлд хэрхэн ашиглах аргачлал байх

12.13
Үнэлгээний хуудас
/5оноо /
6

“Технологийн хичээлийн”арга зүй  сэдвээр илтгэл бичих

Сэдэв сонгон хийх
12.20
Илтгэлийн шалгуур
эхний 10 илтгэлийн хэлэлцүүлэг
/6оноо/

Tuesday, 2 December 2014

Эрүүл мэндийн хичээлийн сурах бичиг судлах

Семинар 9
Зорилго: Эрүүл мэнд хичээлийн агуулга нь “Хүн орчин 1” сурах бичигт хэрхэн тусгагдсанд судалгаа хийн дүгнэлт гаргана.
Унших судлах материал:
-       Ичинхорлоо.Ш “Сургалт” Уб., 2010 хуудас 123-156
-       Баярмаа.Г, Батчулуун.Ё,  нарын “Хүн орчин 1-р анги” Уб., 2014 
Оюутан бүр - “Хүн орчин I” сурах бичгийг судлахдаа 3 даалгаврыг хийх 
Даалгавар 1. Сурах бичигтэй  танилцах
Даалгавар 2.  Сурах бичгийн бүлэг тус бүрийн агуулгыг  тэмдэглэн, эрүүл мэнд хичээлийн агуулгын онцлогийг тодорхойлох
Даалгавар 3. Сурах бичгийн таних тэмдгийн дагуу бүлэг тус бүрийн даалгаврын тоог гарган хамгийн олон байгаа даалгавар дээр яагаад гэсэн асуулт тавин хариулах  
Ажиллах аргачлал: 
Даалгавар 1 Сурах бичигтэй  танилцах – Номын нүүр,  номын ар, хуудасны тоо, зохиогчийн баг, он, гэх мэт тэмдэглэн бичих
-       Номын нүүр “БШУЯ-ны “Лого” ... боловсролын хүрээлэн “Лого” гэх мэт, тэмдэглэх
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................ гэх мэт, тэмдэглэх
Даалгавар 2 Сурах бичгийн агуулгыг дараах зааврын дагуу боловсруулах
2.1 Хүснэгтийг гүйцээн боловсруулах
Дд
Бүлэг сэдвийн нэр
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Эрүүл мэнд хичээлийн
сэдвийг (+) тэмдэглэх
1
 Сургуультайгаа танилцъя.
Би сурагч боллоо
Сургуулийн орчин
-       Таньж мэдье
-       Сургуулийн үдийн цай
-       Сурагчийн цүнх  
Хичээлийн хэрэглэл
-        Сурагчийн цүнх 
Бид юу сурсан бэ?


+
+

+
2
Өөрийгөө мэдье
-        
-        

3
Харилцъя, хамтаръя
-        

4
Байгалийн үзэгдлийг ажиглая
-        

5
Орчноо ажиглаж судалъя
-        


2.2  Дүгнэлт өгүүлбэрийг үргэлжлүүлэх
Хүн орчин 1-р ангийн сурах бичиг нь ... бүлэгтэй,  ээлжит хичээл нь ...  сэдэв байна. Эрүүл мэнд хичээлийн агуулгын онцлого нь миний бодлоор.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Даалгавар 3.  Сурах бичгийн таних тэмдгийн дагуу,  бүлэг тус бүрийн даалгаврын тоог хүснэгтэд бичээд дүгнэлт  гаргах
Дд
Сурах бичгийн таних
тэмдгийн нэр
1-р
бүлэг
2-р
бүлэг
3-р
бүлэг
4-р бүлэг
5-р бүлэг
1
Санаа гаргах
11 даалгавар
2


3


4


Энэ даалгарыг хийснээр би..... .............................................
..........................................................................................................................................................ингэж бодож, цаашид ................................................................................................................................................
.............................................................................................................уншиж судлах юм байна.       
  Эргэцүүлэл: Дээрх даалгаврыг хийх явцад төрсөн сэтгэгдэл бол... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Жич: Семинар 7  ямар нэг ойлгомжгүй зүйлийг лавлан асуух, тайлбар авч болно.

Амжилт