Monday, 4 November 2013

Технологи


“Технологи дидактик” хичээл оюутны бие дааж хийх ажлын сэдэв
                                                                                                                             III улирал                                                                                                                                                         2013-2014 оны хичээлийн жил
Судлах сэдэв
Сэдвээр хийх ажлын чиглэл
Хугацаа
Хамгаалах хэлбэр
1
Дүрслэх урлаг сурах бичиг I анги судлах
Эхний 5 сэдвээр хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх

10.25

Ярилцлага
2
Дүрслэх урлаг сурах бичиг II анги судлах
Сурагчийн бүтээлийг хийх

11.12
Үзэсгэлэн
3
Дүрслэх урлаг сурах бичиг III анги судлах
Стандартын агуулгатай харьцуулан кодоор тэмдэглэл хөтлөх

11.26
Сурах бичиг
“Эссэ”бичлэг
4
Дүрслэх урлаг сурах бичиг IY анги судлах
Бүлэг сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах

12.02
Бүтээлийн сан

5
Дүрслэх урлаг сурах бичиг Y анги судлах

Сэдэв тус бүрээр цахим хичээл хийх,  багшийн нэмэлт материал хавсралтад хийх
Бүтээл хийх


12.12
Үнэлгээний хуудас
6

“Технологийн хичээлийн”арга зүй  сэдвээр илтгэл бичих

Сэдэв сонгон хийх
12.20
Илтгэлийн шалгуур
эхний 10 илтгэлийн хэлэлцүүлэг

No comments:

Post a Comment