Monday, 15 December 2014

Хөрвөх


“Технологи дидактик” хичээл оюутны бие дааж хийх ажлын сэдэв
                                                                                                                             III улирал                                                                                                                                                         2013-2014 оны хичээлийн жил
Судлах сэдэв
Сэдвээр хийх ажлын чиглэл
Хугацаа
Хамгаалах хэлбэр
1
Дүрслэх урлаг сурах бичиг I анги судлах
Эхний 5 сэдвээр хичээлийн төлөвлөлт хийх, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, бусад сэдвийг судлан тэмдэглэл хөтлөх

10.25

Сурах бичиг
“Эссэ”бичлэг Ярилцлага
/3оноо/
2
Дүрслэх урлаг сурах бичиг II анги судлах
Сурагчийн бүтээлийг хийх

11.13
Ангидаа үзэсгэлэн гаргах
/3оноо/
3
Дүрслэх урлаг сурах бичиг III анги судлах
Багшийн , хэрэглэгдэхүүн хийх
11.22
Үнэлгээний хуудсаар
/4оноо/
4
Дүрслэх урлаг сурах бичиг IY анги судлах
Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, Бүлэг сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах
/багаар/
12.01
Бүтээлийн сан
/4оноо/
5
Дүрслэх урлаг сурах бичиг Y анги судлах

Сэдэв тус бүрээр цахим хичээл хийх,  бусад хичээлд хэрхэн ашиглах аргачлал байх

12.13
Үнэлгээний хуудас
/5оноо /
6

“Технологийн хичээлийн”арга зүй  сэдвээр илтгэл бичих

Сэдэв сонгон хийх
12.20
Илтгэлийн шалгуур
эхний 10 илтгэлийн хэлэлцүүлэг
/6оноо/

No comments:

Post a Comment