Monday, 15 December 2014

Хүн нийгэм тест

                                                   
1.    БШУ сайдын 2014 оны 6дүгээр сарын 03 өдрийн  A/240 дугаар тушаалын
нэг дугаар  хавсралтад юуг тусгасан байдаг вэ?
А. Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө
Б. ЕБС 12 жилийн сургуулийн хичээлийн жилийн бүтэц
2. Хүн орчин хичээл нь ямар хичээлийн суурь хичээл болдог вэ?
А. Хүн нийгэм
Б. Хүн байгаль
В. Эрүүл мэнд
Г. Дээрх бүгд
3. БШУ сайдын 2012 оны 9сарын 28ны өдрийн 369-р тушаалын нэгдүгээр хавсралтанд юуг тусгасан байдаг вэ?
А. ЕБ 12жилийн сургуулийн 1-12 ангийн сургалтын төлөвлөгөө
Б. ЕБ 12 жилийн сургуулийн хичээлийн жилийн бүтэц
4. Анги дэвших шалгалтыг хэзээ зохион байгуулдаг вэ?
А. Хичээлийн жилийн төгсгөлд
Б. Хичээлийн явцад
В. 4-р улирлын сүүлийн 7 хоногт
Г. Улирлын төгсгөлд
5. Сургууль төгсөх шалгалтыг хэзээ зохион байгуулдаг вэ?
А. Хичээлийн жилийн төгсгөлд
Б. Хичээлийн явцад
В.  4-р улирлын сүүлийн 7 хоногт
Г. Улирлын төгсгөлд
6. ЕБС-ийн хичээлийн жилийн бүтцэд юу багтдаг вэ?
А. Хичээлийн 7 хоног, амралт
Б. Сургалтын агуулга
В. Агуулга судлах нийт цаг
Г. Бүгд
7.ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд юу багтдаг вэ?
А. Хичээлийн 7 хоног, амралт
Б. Сургалтын агуулга
В. Агуулга судлах нийт цаг
Г. Б, А дугаар
8. Сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг хэн баталдаг вэ?
А. Багш нар
Б. Сургуулийн захиргаа
В. УИХ
Г. Боловсролын сайд
10. Хичээлийн жилийн нийт цаг
       1-р анги...   , 2-р анги.......,          3-р анг и............, 4-р анги............., 5-р анги........ бага боловсролд нийт    ...     цаг байна.
  11. Хичээлийн жилд  I-II ангид ............долоо хоног, III-Y  ангид   ... долоо хоног хичээллэнэ. Ээлжит хичээлийн үргэлжлэх хугацаа  I-II ангид ... минут, III-Yангид ....... минут байна.
12. Хүн орчин хичээл 3 ангид нийт ............................ цаг судлана.
13.Хүн орчин 1-р ангийн номны “Бид хамтдаа” бүлгийн сэдвийн 5-р сэдвийг  бичнэ үү.
....................................................................................................................................
15.   Хүн орчин 5-р ангийн номны “Байгалийн үзэгдлүүд” бүлэг ... сэдэвтэй.

А. 5                Б.6                  В.7                    Г.8   
16.   Сурах бичгийн судлах ангийг  бүлэг сэдвтэй нь  харгалзуулаарай
1.    Бидний орчин                           1-р анги   
2.    Миний эх                                   3-р анги  
3.    Хөрс ургамал амьтан               4-р анги  
4.    Хүмүүсийн хөдөлмөр                2-р анги
17.  Хүн байгаль 4-р ангийн  3-р бүлгийн нэрийг бичнэ үү.
..........................................................................................
18.  2-р ангийн хүн орчин хичээлийн агуулгын хүрээнээс 3-г дурдана уу.
............................................................................
..............................................................................
........................................................................................
  1. Хүний эзэмшсэн мэдлэг чадвар туршлага төлөвшсөн хандлага зан үйл ёс зүйг цогцоор нь илэрхийлсэн хүний хөгжлийн чанарын үзүүлэлт
  А. цогц чадамж                Б. чадвар                            В.мэдлэг
   26. Суралцагчдын танин мэдэхүйн түвшингүүдэд харгалзах боловсролын үечлэл
                  А. Боловсролын түвшин        Б. Боловсролын шатлал       В. Боловсролын   зорилго  
27.  1БШ1:К1  кодыг тайлбарла..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
28. Тогтвортой байх, шинжлэх ухаанч байх, хувь хүний хэрэгцээ, сонирхолд  нийцэх БШС-н арга зүйн хөгжлийн ямар зарчимд хамаарах вэ?
         А. Арга зүйн зарчим           Б. сургахуйн зарчим          В. Суралцахуйн зарчимNo comments:

Post a Comment