teh,agulga

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал Y                             кредит 3                                  БАБ 3                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн судлах зүйл
2
Технологийн боловсролын хэрэгцээ, бичиг үсгийн чадвар
Технологийн боловсролтой иргэний
дүр төрх,Технологийн боловсролын дидактик зарчим
технологийн боловсролоор эзэмших чадварууд
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 5-13
Технологийн боловсролын стандарт УБ. 2014 хуудас 6

Нэр томъёо ухагдахууныг ялган тайлбарлах байдал


2
Технологийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 18-23

Харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал

3
Технологийн бага боловсролын стандартын агуулга, арга зүй, үнэлгээ
2
Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 16 хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд хамтдаа
УБ. 2012. Хуудас 3-5
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага II УБ.2011. 125-158
Судлагдахуун тус бүрийг ялган өөрийн үгээр ярих, бусадтайгаа хамтарч ажиллаж буй байдал
4
Шинэчилсэн бага боловсролын хөтөлбөрийн тухай
2
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8
Хөтөлбөрийн агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал

5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө,хичээлийн    хэлбэр бүтэц
2
Сургалтын төлөвлөгөө, түүний бүтэц, тушаал шийдвэрийн он, дугаар, сургалтын багц цагийг мэдэх, хичээл хоорондын холбоо, интеграци хичээлүүдийн төрөл, зарим багшийн туршлагаас суралцах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 7,8 Д.Хөхөө. Багшийн ном.
УБ.2006,
хуудас 24,25

Анги тус бүрийн  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн   цагийг  тодорхойлон, бүтцийг мэдэж буй байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах арга зүй
2
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин гэж юу вэ?, түүнд хийх судалгаа, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, ажиллах зарчим, эрүүл ахуйн шаардлагууд, тус бүрийн ажиллах арга зүй, анги кабинетад тавигдах шаардлагууд, орчин үеийн хичээлийн технологийг мэдэх
БШУЯ, Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын материал УБ.15-21 Э.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Хүүхэд төвт сургалтын орчин, өөрийн сонгосон  хэрэглэгдэхүүний арга зүйг тайлбарлаж буй байдал
_7
Сургуулийн бага насны хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд
2
Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт,
хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд, төрөл зүйлийг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 138-140 О.Мягмар,Сургуулийн бага насны хүүхдийг судлах хялбар аргууд МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.217-244
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
8

Зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргуудыг технологийн хичээлд хэрэглэх нь
2
Сургалтын аргын тухай ухагдахуун,  Оюуны зураглалын гэж юу вэ? түүний зорилго, зарчим, арга зүй,
Төсөөллийг судлах аргуудыг мэдэх

Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 4-9
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Арга тус бүрийг жишин харьцуулж, онцлог, давуу талыг тайлбарлаж буй байдал
9
Хүүхдийн хөгжил ба ахицийг судлах арга зүй
2
Хүүхдийг судлахад анхаарах зүйлүүд, судалгааны бэлтгэл, судалгааны ёс зүй, хүүхдийг судлахад тавигдах шаардлагууд, ач холбогдолыг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага 7-12 МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.153-157
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
10

Дизайн зохион бүтээлт айг заах арга зүй
2
Цэг, толбо зураас, дүрс хэмжээ, харьцаа, сэдэвт зураг, зохион бүтээх үйл ажиллагаа, материал багаж,  хэрэгслэл, техник ба хэрэглээ түүний арга зүйг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8

Онолыг ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг багш нарын туршлагатай харьцуулан судлаж буй байдал
11
Боловсруулах технологи айг заах арга зүй
2
Зураасан зураг,зургийн төрөл, гурван хэмжээст баримал барих, дүрс, хавтгай дүрсүүд ашиглан хийх арга зүй, биетээр загвар бүтээх, бүрдэл хэсгийн тоог өөрчлөн загварчлах аргад суралцах
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 8-15
Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Хэрэглээ бизнес айг заах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Технолгийн хичээлээр   даалгавар, дасгал бэлтгэх  арга зүй
2
Суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн онцлог, даалгавар дасгалд тавигдах ерөнхий шаардлагууд, даалгавар дасгалын түвшин түүнийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 133-144
Ц. Чулуунбат, Дүрс зохиомжлон зурж сурцгаая, УБ., 2007
Даалгавар дасгал тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших
Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006, хуудас 68-72
Ц.Чулуунбат, Сэтгэцгээе хүүхдүүдээ, УБ., 2008.
Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Техникийн загвар сэдвийн арга зүй
2
Техникийн загварын төрлүүд, автомашин, хөдөө аж ахуйн машин, барилгын машин, нисэх загвар, усан загварууд
Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Техникийн загвар зохион бүтээлгэх,   техникийн төрөл зориулалт, бүтэц ажиллагааг мэдэж буй эсэх


16
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилах  арга зүй
2
Технологийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан ашиглах, гоо зүйн шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, технологийн шаардлагуудыг мэдэх
. Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006,
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас 3
Хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан хэрэглэж чадаж буй эсэх

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                           Улирал Y                             кредит 3                                            БАБ 3                     Семинар                                                                                                                              
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Семинар
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн зохион байгуулалт
2
Технологийн хичээлийг судлах оюутны үнэлгээний журамтай танилцах, хичээлийг явуулах лекц , семинарын  бүтэцтэй танилцах, технологийн боловсролын хичээл миний бодлоор...  ярилцлагын дүгнэлт,  “би энэ мөчид” цаасан бүтээлийн тоог гаргах 
Эргэцүүллийн асуулт
Бичгийн цаас

Технологи, технологийн бичиг үсгийн чадвар, технологийн боловсрол 3 ухагдахууны ялгааг тайлбарлах 
2
Технологийн боловсролын шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх, тайлбарлах, харьцуулан судлах
Мэдээлэл солилцох, технологийн боловсролын нэр томъёоны жагсаалт 
Хүний хөгжлийн чиг хандлагыг  сургуулийн бага насны хүүхдийн хэрэгцээг яаж нийцүүлж болохыг ярих 
3
Технологийн бага боловсролын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

2
Онолыг уншин тайлбарлах, технологийн хичээлийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг сурах бичгийн агуулгатай харьцуулан судлах, 

Ай тус бүрийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурах бичиг 1-р анги
Сонгосон сэдвийн  суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлаж  буй байдал
4
Сургалтын цөм хөтөлбөр “Урлаг” (I-Y) анги
2
Яагаад судлах хэрэгтэй вэ? ямар үр дүнд хүрэх вэ?, үе шат тус бүрт ямар чадвар эзэмшихийг ажиглах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 28-30 чиглүүлгийн асуулт
Эзэмших чадварыг ялган, жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2
Сургалтын төлөвлөгөө 1-р анги  туршин хийх, хөтөлбөрийн бүтцийг харьцуулах 
Сургалтын төлөвлөгөөний загвар, хийх аргачлал

Сургалтын 2,3,4,5-р анги 1-р улирлын төлөвлөгөөг хийсэн байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, өнөөгийн байдал
2
 Хэрэглэгдэхүүний жагсаалтаас сонгон авах, нэг хэрэглэгдэхүүн сонгон судлах, судлах чиглэлийг тодорхойлох, бусаддаа тайлбарлах,
Дүрслэх урлаг технологи 3 сурах бичиг
 Мэдээлэл дээр ажиллах, турших
_7
Хүүхэд мэдлэгийг яаж бүтээдэг вэ?
2
Сургах, сурах аргыг хослуулан хэргэлэх 3 хэлбэр
Мэдлэгийн ангилал, туршлагын, онолын, практик, зохион бүтээх ялгааг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 150-155 УБ.2014сурах бичиг
 4-р анги

 Мэдлэг бүтээхтэй холбоотой нэр томъёоны ялгааг ухаарч ойлгох Дасгал даалгаврын ангилал тайлбарлаж буй байдал
8

Бүтцийг өөрчлөх, хэмжээг өөрчлөх,  гадаргуугийн хамаарлыг өөрчлөх аргууд
2
Аргуудын зорилго, түүний давуу тал, хоорондын хамаарыг мэдэх, туршин туршлага солилоцох

МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 159-164
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Шалгах, үнэлэх, зөвлөх, дүгнэх ухагдахууны уялдаа холбоог тайлбарлах, арга тус бүрт даалгавар хийх байдал
9
Хүүхдийн бүтээлээр нь судлах арга зүй
2
“Бидний нууц”  бүтээлээр судлах аргын зорилго, тэмдэглэл хөтлөх хуудас, багшийн үүргийг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага УБ.40-43

Судалгааны дүгнэлтийг ярилцах
10

Даавуун материалтай ажиллах арга зүй
2

БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8


11
Юмсыг яаж загварчлах вэ?
2
Хавтгай ба эзэлхүүнт биетийг нэрлэх, загварчлалын байршил хэлбэр, эд ангийн тоо, хэмжээг өөрчлөх 4 аргыг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  сурах бичиг Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006 хуудас 70-83

Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Янз бүрийн материалтай ажиллах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
2

Зураг урлалII хуудас 59, ил захидал зохиомжууд хийх 
Даалгавар дасгалын тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших

Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Гарын доорх материалыг ашиглах  арга зүй
2
Гарын доорх материал гэж юу вэ? түүнийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгох аргууд
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас3
Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж  чадаж буй эсэх
16
 Хөлөгт тоглоом,
түүний  арга зүй
2
Хөлөгт тоглоом, хөлөгт тоглоомын төрлүүд, түүнийг хийх аргачлалд сурах
.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Тоглоомыг сургалтад хэрэглэж буй байдал

Боловсруулсан багш Б.Нарантуяа
 Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал Y                             кредит 3                                  БАБ 3                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн судлах зүйл
2
Технологийн боловсролын хэрэгцээ, бичиг үсгийн чадвар
Технологийн боловсролтой иргэний
дүр төрх,Технологийн боловсролын дидактик зарчим
технологийн боловсролоор эзэмших чадварууд
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 5-13
Технологийн боловсролын стандарт УБ. 2014 хуудас 6

Нэр томъёо ухагдахууныг ялган тайлбарлах байдал


2
Технологийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 18-23

Харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал

3
Технологийн бага боловсролын стандартын агуулга, арга зүй, үнэлгээ
2
Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 16 хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд хамтдаа
УБ. 2012. Хуудас 3-5
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага II УБ.2011. 125-158
Судлагдахуун тус бүрийг ялган өөрийн үгээр ярих, бусадтайгаа хамтарч ажиллаж буй байдал
4
Шинэчилсэн бага боловсролын хөтөлбөрийн тухай
2
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8
Хөтөлбөрийн агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал

5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө,хичээлийн    хэлбэр бүтэц
2
Сургалтын төлөвлөгөө, түүний бүтэц, тушаал шийдвэрийн он, дугаар, сургалтын багц цагийг мэдэх, хичээл хоорондын холбоо, интеграци хичээлүүдийн төрөл, зарим багшийн туршлагаас суралцах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 7,8 Д.Хөхөө. Багшийн ном.
УБ.2006,
хуудас 24,25

Анги тус бүрийн  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн   цагийг  тодорхойлон, бүтцийг мэдэж буй байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах арга зүй
2
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин гэж юу вэ?, түүнд хийх судалгаа, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, ажиллах зарчим, эрүүл ахуйн шаардлагууд, тус бүрийн ажиллах арга зүй, анги кабинетад тавигдах шаардлагууд, орчин үеийн хичээлийн технологийг мэдэх
БШУЯ, Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын материал УБ.15-21 Э.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Хүүхэд төвт сургалтын орчин, өөрийн сонгосон  хэрэглэгдэхүүний арга зүйг тайлбарлаж буй байдал
_7
Сургуулийн бага насны хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд
2
Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт,
хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд, төрөл зүйлийг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 138-140 О.Мягмар,Сургуулийн бага насны хүүхдийг судлах хялбар аргууд МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.217-244
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
8

Зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргуудыг технологийн хичээлд хэрэглэх нь
2
Сургалтын аргын тухай ухагдахуун,  Оюуны зураглалын гэж юу вэ? түүний зорилго, зарчим, арга зүй,
Төсөөллийг судлах аргуудыг мэдэх

Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 4-9
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Арга тус бүрийг жишин харьцуулж, онцлог, давуу талыг тайлбарлаж буй байдал
9
Хүүхдийн хөгжил ба ахицийг судлах арга зүй
2
Хүүхдийг судлахад анхаарах зүйлүүд, судалгааны бэлтгэл, судалгааны ёс зүй, хүүхдийг судлахад тавигдах шаардлагууд, ач холбогдолыг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага 7-12 МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.153-157
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
10

Дизайн зохион бүтээлт айг заах арга зүй
2
Цэг, толбо зураас, дүрс хэмжээ, харьцаа, сэдэвт зураг, зохион бүтээх үйл ажиллагаа, материал багаж,  хэрэгслэл, техник ба хэрэглээ түүний арга зүйг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8

Онолыг ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг багш нарын туршлагатай харьцуулан судлаж буй байдал
11
Боловсруулах технологи айг заах арга зүй
2
Зураасан зураг,зургийн төрөл, гурван хэмжээст баримал барих, дүрс, хавтгай дүрсүүд ашиглан хийх арга зүй, биетээр загвар бүтээх, бүрдэл хэсгийн тоог өөрчлөн загварчлах аргад суралцах
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 8-15
Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Хэрэглээ бизнес айг заах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Технолгийн хичээлээр   даалгавар, дасгал бэлтгэх  арга зүй
2
Суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн онцлог, даалгавар дасгалд тавигдах ерөнхий шаардлагууд, даалгавар дасгалын түвшин түүнийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 133-144
Ц. Чулуунбат, Дүрс зохиомжлон зурж сурцгаая, УБ., 2007
Даалгавар дасгал тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших
Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006, хуудас 68-72
Ц.Чулуунбат, Сэтгэцгээе хүүхдүүдээ, УБ., 2008.
Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Техникийн загвар сэдвийн арга зүй
2
Техникийн загварын төрлүүд, автомашин, хөдөө аж ахуйн машин, барилгын машин, нисэх загвар, усан загварууд
Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Техникийн загвар зохион бүтээлгэх,   техникийн төрөл зориулалт, бүтэц ажиллагааг мэдэж буй эсэх


16
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилах  арга зүй
2
Технологийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан ашиглах, гоо зүйн шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, технологийн шаардлагуудыг мэдэх
. Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006,
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас 3
Хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан хэрэглэж чадаж буй эсэх

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                           Улирал Y                             кредит 3                                            БАБ 3                     Семинар                                                                                                                              
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Семинар
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн зохион байгуулалт
2
Технологийн хичээлийг судлах оюутны үнэлгээний журамтай танилцах, хичээлийг явуулах лекц , семинарын  бүтэцтэй танилцах, технологийн боловсролын хичээл миний бодлоор...  ярилцлагын дүгнэлт,  “би энэ мөчид” цаасан бүтээлийн тоог гаргах 
Эргэцүүллийн асуулт
Бичгийн цаас

Технологи, технологийн бичиг үсгийн чадвар, технологийн боловсрол 3 ухагдахууны ялгааг тайлбарлах 
2
Технологийн боловсролын шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх, тайлбарлах, харьцуулан судлах
Мэдээлэл солилцох, технологийн боловсролын нэр томъёоны жагсаалт 
Хүний хөгжлийн чиг хандлагыг  сургуулийн бага насны хүүхдийн хэрэгцээг яаж нийцүүлж болохыг ярих 
3
Технологийн бага боловсролын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

2
Онолыг уншин тайлбарлах, технологийн хичээлийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг сурах бичгийн агуулгатай харьцуулан судлах, 

Ай тус бүрийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурах бичиг 1-р анги
Сонгосон сэдвийн  суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлаж  буй байдал
4
Сургалтын цөм хөтөлбөр “Урлаг” (I-Y) анги
2
Яагаад судлах хэрэгтэй вэ? ямар үр дүнд хүрэх вэ?, үе шат тус бүрт ямар чадвар эзэмшихийг ажиглах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 28-30 чиглүүлгийн асуулт
Эзэмших чадварыг ялган, жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2
Сургалтын төлөвлөгөө 1-р анги  туршин хийх, хөтөлбөрийн бүтцийг харьцуулах 
Сургалтын төлөвлөгөөний загвар, хийх аргачлал

Сургалтын 2,3,4,5-р анги 1-р улирлын төлөвлөгөөг хийсэн байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, өнөөгийн байдал
2
 Хэрэглэгдэхүүний жагсаалтаас сонгон авах, нэг хэрэглэгдэхүүн сонгон судлах, судлах чиглэлийг тодорхойлох, бусаддаа тайлбарлах,
Дүрслэх урлаг технологи 3 сурах бичиг
 Мэдээлэл дээр ажиллах, турших
_7
Хүүхэд мэдлэгийг яаж бүтээдэг вэ?
2
Сургах, сурах аргыг хослуулан хэргэлэх 3 хэлбэр
Мэдлэгийн ангилал, туршлагын, онолын, практик, зохион бүтээх ялгааг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 150-155 УБ.2014сурах бичиг
 4-р анги

 Мэдлэг бүтээхтэй холбоотой нэр томъёоны ялгааг ухаарч ойлгох Дасгал даалгаврын ангилал тайлбарлаж буй байдал
8

Бүтцийг өөрчлөх, хэмжээг өөрчлөх,  гадаргуугийн хамаарлыг өөрчлөх аргууд
2
Аргуудын зорилго, түүний давуу тал, хоорондын хамаарыг мэдэх, туршин туршлага солилоцох

МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 159-164
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Шалгах, үнэлэх, зөвлөх, дүгнэх ухагдахууны уялдаа холбоог тайлбарлах, арга тус бүрт даалгавар хийх байдал
9
Хүүхдийн бүтээлээр нь судлах арга зүй
2
“Бидний нууц”  бүтээлээр судлах аргын зорилго, тэмдэглэл хөтлөх хуудас, багшийн үүргийг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага УБ.40-43

Судалгааны дүгнэлтийг ярилцах
10

Даавуун материалтай ажиллах арга зүй
2

БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8


11
Юмсыг яаж загварчлах вэ?
2
Хавтгай ба эзэлхүүнт биетийг нэрлэх, загварчлалын байршил хэлбэр, эд ангийн тоо, хэмжээг өөрчлөх 4 аргыг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  сурах бичиг Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006 хуудас 70-83

Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Янз бүрийн материалтай ажиллах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
2

Зураг урлалII хуудас 59, ил захидал зохиомжууд хийх 
Даалгавар дасгалын тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших

Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Гарын доорх материалыг ашиглах  арга зүй
2
Гарын доорх материал гэж юу вэ? түүнийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгох аргууд
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас3
Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж  чадаж буй эсэх
16
 Хөлөгт тоглоом,
түүний  арга зүй
2
Хөлөгт тоглоом, хөлөгт тоглоомын төрлүүд, түүнийг хийх аргачлалд сурах
.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Тоглоомыг сургалтад хэрэглэж буй байдал

Боловсруулсан багш Б.Нарантуяа
 Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал Y                             кредит 3                                  БАБ 3                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн судлах зүйл
2
Технологийн боловсролын хэрэгцээ, бичиг үсгийн чадвар
Технологийн боловсролтой иргэний
дүр төрх,Технологийн боловсролын дидактик зарчим
технологийн боловсролоор эзэмших чадварууд
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 5-13
Технологийн боловсролын стандарт УБ. 2014 хуудас 6

Нэр томъёо ухагдахууныг ялган тайлбарлах байдал


2
Технологийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 18-23

Харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал

3
Технологийн бага боловсролын стандартын агуулга, арга зүй, үнэлгээ
2
Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 16 хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд хамтдаа
УБ. 2012. Хуудас 3-5
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага II УБ.2011. 125-158
Судлагдахуун тус бүрийг ялган өөрийн үгээр ярих, бусадтайгаа хамтарч ажиллаж буй байдал
4
Шинэчилсэн бага боловсролын хөтөлбөрийн тухай
2
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8
Хөтөлбөрийн агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал

5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө,хичээлийн    хэлбэр бүтэц
2
Сургалтын төлөвлөгөө, түүний бүтэц, тушаал шийдвэрийн он, дугаар, сургалтын багц цагийг мэдэх, хичээл хоорондын холбоо, интеграци хичээлүүдийн төрөл, зарим багшийн туршлагаас суралцах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 7,8 Д.Хөхөө. Багшийн ном.
УБ.2006,
хуудас 24,25

Анги тус бүрийн  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн   цагийг  тодорхойлон, бүтцийг мэдэж буй байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах арга зүй
2
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин гэж юу вэ?, түүнд хийх судалгаа, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, ажиллах зарчим, эрүүл ахуйн шаардлагууд, тус бүрийн ажиллах арга зүй, анги кабинетад тавигдах шаардлагууд, орчин үеийн хичээлийн технологийг мэдэх
БШУЯ, Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын материал УБ.15-21 Э.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Хүүхэд төвт сургалтын орчин, өөрийн сонгосон  хэрэглэгдэхүүний арга зүйг тайлбарлаж буй байдал
_7
Сургуулийн бага насны хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд
2
Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт,
хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд, төрөл зүйлийг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 138-140 О.Мягмар,Сургуулийн бага насны хүүхдийг судлах хялбар аргууд МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.217-244
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
8

Зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргуудыг технологийн хичээлд хэрэглэх нь
2
Сургалтын аргын тухай ухагдахуун,  Оюуны зураглалын гэж юу вэ? түүний зорилго, зарчим, арга зүй,
Төсөөллийг судлах аргуудыг мэдэх

Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 4-9
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Арга тус бүрийг жишин харьцуулж, онцлог, давуу талыг тайлбарлаж буй байдал
9
Хүүхдийн хөгжил ба ахицийг судлах арга зүй
2
Хүүхдийг судлахад анхаарах зүйлүүд, судалгааны бэлтгэл, судалгааны ёс зүй, хүүхдийг судлахад тавигдах шаардлагууд, ач холбогдолыг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага 7-12 МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.153-157
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
10

Дизайн зохион бүтээлт айг заах арга зүй
2
Цэг, толбо зураас, дүрс хэмжээ, харьцаа, сэдэвт зураг, зохион бүтээх үйл ажиллагаа, материал багаж,  хэрэгслэл, техник ба хэрэглээ түүний арга зүйг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8

Онолыг ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг багш нарын туршлагатай харьцуулан судлаж буй байдал
11
Боловсруулах технологи айг заах арга зүй
2
Зураасан зураг,зургийн төрөл, гурван хэмжээст баримал барих, дүрс, хавтгай дүрсүүд ашиглан хийх арга зүй, биетээр загвар бүтээх, бүрдэл хэсгийн тоог өөрчлөн загварчлах аргад суралцах
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 8-15
Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Хэрэглээ бизнес айг заах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Технолгийн хичээлээр   даалгавар, дасгал бэлтгэх  арга зүй
2
Суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн онцлог, даалгавар дасгалд тавигдах ерөнхий шаардлагууд, даалгавар дасгалын түвшин түүнийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 133-144
Ц. Чулуунбат, Дүрс зохиомжлон зурж сурцгаая, УБ., 2007
Даалгавар дасгал тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших
Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006, хуудас 68-72
Ц.Чулуунбат, Сэтгэцгээе хүүхдүүдээ, УБ., 2008.
Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Техникийн загвар сэдвийн арга зүй
2
Техникийн загварын төрлүүд, автомашин, хөдөө аж ахуйн машин, барилгын машин, нисэх загвар, усан загварууд
Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Техникийн загвар зохион бүтээлгэх,   техникийн төрөл зориулалт, бүтэц ажиллагааг мэдэж буй эсэх


16
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилах  арга зүй
2
Технологийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан ашиглах, гоо зүйн шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, технологийн шаардлагуудыг мэдэх
. Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006,
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас 3
Хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан хэрэглэж чадаж буй эсэх

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                           Улирал Y                             кредит 3                                            БАБ 3                     Семинар                                                                                                                              
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Семинар
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн зохион байгуулалт
2
Технологийн хичээлийг судлах оюутны үнэлгээний журамтай танилцах, хичээлийг явуулах лекц , семинарын  бүтэцтэй танилцах, технологийн боловсролын хичээл миний бодлоор...  ярилцлагын дүгнэлт,  “би энэ мөчид” цаасан бүтээлийн тоог гаргах 
Эргэцүүллийн асуулт
Бичгийн цаас

Технологи, технологийн бичиг үсгийн чадвар, технологийн боловсрол 3 ухагдахууны ялгааг тайлбарлах 
2
Технологийн боловсролын шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх, тайлбарлах, харьцуулан судлах
Мэдээлэл солилцох, технологийн боловсролын нэр томъёоны жагсаалт 
Хүний хөгжлийн чиг хандлагыг  сургуулийн бага насны хүүхдийн хэрэгцээг яаж нийцүүлж болохыг ярих 
3
Технологийн бага боловсролын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

2
Онолыг уншин тайлбарлах, технологийн хичээлийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг сурах бичгийн агуулгатай харьцуулан судлах, 

Ай тус бүрийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурах бичиг 1-р анги
Сонгосон сэдвийн  суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлаж  буй байдал
4
Сургалтын цөм хөтөлбөр “Урлаг” (I-Y) анги
2
Яагаад судлах хэрэгтэй вэ? ямар үр дүнд хүрэх вэ?, үе шат тус бүрт ямар чадвар эзэмшихийг ажиглах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 28-30 чиглүүлгийн асуулт
Эзэмших чадварыг ялган, жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2
Сургалтын төлөвлөгөө 1-р анги  туршин хийх, хөтөлбөрийн бүтцийг харьцуулах 
Сургалтын төлөвлөгөөний загвар, хийх аргачлал

Сургалтын 2,3,4,5-р анги 1-р улирлын төлөвлөгөөг хийсэн байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, өнөөгийн байдал
2
 Хэрэглэгдэхүүний жагсаалтаас сонгон авах, нэг хэрэглэгдэхүүн сонгон судлах, судлах чиглэлийг тодорхойлох, бусаддаа тайлбарлах,
Дүрслэх урлаг технологи 3 сурах бичиг
 Мэдээлэл дээр ажиллах, турших
_7
Хүүхэд мэдлэгийг яаж бүтээдэг вэ?
2
Сургах, сурах аргыг хослуулан хэргэлэх 3 хэлбэр
Мэдлэгийн ангилал, туршлагын, онолын, практик, зохион бүтээх ялгааг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 150-155 УБ.2014сурах бичиг
 4-р анги

 Мэдлэг бүтээхтэй холбоотой нэр томъёоны ялгааг ухаарч ойлгох Дасгал даалгаврын ангилал тайлбарлаж буй байдал
8

Бүтцийг өөрчлөх, хэмжээг өөрчлөх,  гадаргуугийн хамаарлыг өөрчлөх аргууд
2
Аргуудын зорилго, түүний давуу тал, хоорондын хамаарыг мэдэх, туршин туршлага солилоцох

МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 159-164
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Шалгах, үнэлэх, зөвлөх, дүгнэх ухагдахууны уялдаа холбоог тайлбарлах, арга тус бүрт даалгавар хийх байдал
9
Хүүхдийн бүтээлээр нь судлах арга зүй
2
“Бидний нууц”  бүтээлээр судлах аргын зорилго, тэмдэглэл хөтлөх хуудас, багшийн үүргийг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага УБ.40-43

Судалгааны дүгнэлтийг ярилцах
10

Даавуун материалтай ажиллах арга зүй
2

БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8


11
Юмсыг яаж загварчлах вэ?
2
Хавтгай ба эзэлхүүнт биетийг нэрлэх, загварчлалын байршил хэлбэр, эд ангийн тоо, хэмжээг өөрчлөх 4 аргыг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  сурах бичиг Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006 хуудас 70-83

Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Янз бүрийн материалтай ажиллах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
2

Зураг урлалII хуудас 59, ил захидал зохиомжууд хийх 
Даалгавар дасгалын тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших

Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Гарын доорх материалыг ашиглах  арга зүй
2
Гарын доорх материал гэж юу вэ? түүнийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгох аргууд
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас3
Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж  чадаж буй эсэх
16
 Хөлөгт тоглоом,
түүний  арга зүй
2
Хөлөгт тоглоом, хөлөгт тоглоомын төрлүүд, түүнийг хийх аргачлалд сурах
.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Тоглоомыг сургалтад хэрэглэж буй байдал

Боловсруулсан багш Б.Нарантуяа Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал Y                             кредит 3                                  БАБ 3                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн судлах зүйл
2
Технологийн боловсролын хэрэгцээ, бичиг үсгийн чадвар
Технологийн боловсролтой иргэний
дүр төрх,Технологийн боловсролын дидактик зарчим
технологийн боловсролоор эзэмших чадварууд
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 5-13
Технологийн боловсролын стандарт УБ. 2014 хуудас 6

Нэр томъёо ухагдахууныг ялган тайлбарлах байдал


2
Технологийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 18-23

Харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал

3
Технологийн бага боловсролын стандартын агуулга, арга зүй, үнэлгээ
2
Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 16 хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд хамтдаа
УБ. 2012. Хуудас 3-5
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага II УБ.2011. 125-158
Судлагдахуун тус бүрийг ялган өөрийн үгээр ярих, бусадтайгаа хамтарч ажиллаж буй байдал
4
Шинэчилсэн бага боловсролын хөтөлбөрийн тухай
2
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8
Хөтөлбөрийн агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал

5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө,хичээлийн    хэлбэр бүтэц
2
Сургалтын төлөвлөгөө, түүний бүтэц, тушаал шийдвэрийн он, дугаар, сургалтын багц цагийг мэдэх, хичээл хоорондын холбоо, интеграци хичээлүүдийн төрөл, зарим багшийн туршлагаас суралцах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 7,8 Д.Хөхөө. Багшийн ном.
УБ.2006,
хуудас 24,25

Анги тус бүрийн  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн   цагийг  тодорхойлон, бүтцийг мэдэж буй байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах арга зүй
2
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин гэж юу вэ?, түүнд хийх судалгаа, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, ажиллах зарчим, эрүүл ахуйн шаардлагууд, тус бүрийн ажиллах арга зүй, анги кабинетад тавигдах шаардлагууд, орчин үеийн хичээлийн технологийг мэдэх
БШУЯ, Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын материал УБ.15-21 Э.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Хүүхэд төвт сургалтын орчин, өөрийн сонгосон  хэрэглэгдэхүүний арга зүйг тайлбарлаж буй байдал
_7
Сургуулийн бага насны хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд
2
Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт,
хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд, төрөл зүйлийг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 138-140 О.Мягмар,Сургуулийн бага насны хүүхдийг судлах хялбар аргууд МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.217-244
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
8

Зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргуудыг технологийн хичээлд хэрэглэх нь
2
Сургалтын аргын тухай ухагдахуун,  Оюуны зураглалын гэж юу вэ? түүний зорилго, зарчим, арга зүй,
Төсөөллийг судлах аргуудыг мэдэх

Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 4-9
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Арга тус бүрийг жишин харьцуулж, онцлог, давуу талыг тайлбарлаж буй байдал
9
Хүүхдийн хөгжил ба ахицийг судлах арга зүй
2
Хүүхдийг судлахад анхаарах зүйлүүд, судалгааны бэлтгэл, судалгааны ёс зүй, хүүхдийг судлахад тавигдах шаардлагууд, ач холбогдолыг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага 7-12 МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.153-157
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
10

Дизайн зохион бүтээлт айг заах арга зүй
2
Цэг, толбо зураас, дүрс хэмжээ, харьцаа, сэдэвт зураг, зохион бүтээх үйл ажиллагаа, материал багаж,  хэрэгслэл, техник ба хэрэглээ түүний арга зүйг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8

Онолыг ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг багш нарын туршлагатай харьцуулан судлаж буй байдал
11
Боловсруулах технологи айг заах арга зүй
2
Зураасан зураг,зургийн төрөл, гурван хэмжээст баримал барих, дүрс, хавтгай дүрсүүд ашиглан хийх арга зүй, биетээр загвар бүтээх, бүрдэл хэсгийн тоог өөрчлөн загварчлах аргад суралцах
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 8-15
Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Хэрэглээ бизнес айг заах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Технолгийн хичээлээр   даалгавар, дасгал бэлтгэх  арга зүй
2
Суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн онцлог, даалгавар дасгалд тавигдах ерөнхий шаардлагууд, даалгавар дасгалын түвшин түүнийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 133-144
Ц. Чулуунбат, Дүрс зохиомжлон зурж сурцгаая, УБ., 2007
Даалгавар дасгал тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших
Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006, хуудас 68-72
Ц.Чулуунбат, Сэтгэцгээе хүүхдүүдээ, УБ., 2008.
Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Техникийн загвар сэдвийн арга зүй
2
Техникийн загварын төрлүүд, автомашин, хөдөө аж ахуйн машин, барилгын машин, нисэх загвар, усан загварууд
Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Техникийн загвар зохион бүтээлгэх,   техникийн төрөл зориулалт, бүтэц ажиллагааг мэдэж буй эсэх


16
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилах  арга зүй
2
Технологийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан ашиглах, гоо зүйн шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, технологийн шаардлагуудыг мэдэх
. Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006,
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас 3
Хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан хэрэглэж чадаж буй эсэх

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                           Улирал Y                             кредит 3                                            БАБ 3                     Семинар                                                                                                                              
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Семинар
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн зохион байгуулалт
2
Технологийн хичээлийг судлах оюутны үнэлгээний журамтай танилцах, хичээлийг явуулах лекц , семинарын  бүтэцтэй танилцах, технологийн боловсролын хичээл миний бодлоор...  ярилцлагын дүгнэлт,  “би энэ мөчид” цаасан бүтээлийн тоог гаргах 
Эргэцүүллийн асуулт
Бичгийн цаас

Технологи, технологийн бичиг үсгийн чадвар, технологийн боловсрол 3 ухагдахууны ялгааг тайлбарлах 
2
Технологийн боловсролын шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх, тайлбарлах, харьцуулан судлах
Мэдээлэл солилцох, технологийн боловсролын нэр томъёоны жагсаалт 
Хүний хөгжлийн чиг хандлагыг  сургуулийн бага насны хүүхдийн хэрэгцээг яаж нийцүүлж болохыг ярих 
3
Технологийн бага боловсролын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

2
Онолыг уншин тайлбарлах, технологийн хичээлийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг сурах бичгийн агуулгатай харьцуулан судлах, 

Ай тус бүрийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурах бичиг 1-р анги
Сонгосон сэдвийн  суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлаж  буй байдал
4
Сургалтын цөм хөтөлбөр “Урлаг” (I-Y) анги
2
Яагаад судлах хэрэгтэй вэ? ямар үр дүнд хүрэх вэ?, үе шат тус бүрт ямар чадвар эзэмшихийг ажиглах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 28-30 чиглүүлгийн асуулт
Эзэмших чадварыг ялган, жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2
Сургалтын төлөвлөгөө 1-р анги  туршин хийх, хөтөлбөрийн бүтцийг харьцуулах 
Сургалтын төлөвлөгөөний загвар, хийх аргачлал

Сургалтын 2,3,4,5-р анги 1-р улирлын төлөвлөгөөг хийсэн байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, өнөөгийн байдал
2
 Хэрэглэгдэхүүний жагсаалтаас сонгон авах, нэг хэрэглэгдэхүүн сонгон судлах, судлах чиглэлийг тодорхойлох, бусаддаа тайлбарлах,
Дүрслэх урлаг технологи 3 сурах бичиг
 Мэдээлэл дээр ажиллах, турших
_7
Хүүхэд мэдлэгийг яаж бүтээдэг вэ?
2
Сургах, сурах аргыг хослуулан хэргэлэх 3 хэлбэр
Мэдлэгийн ангилал, туршлагын, онолын, практик, зохион бүтээх ялгааг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 150-155 УБ.2014сурах бичиг
 4-р анги

 Мэдлэг бүтээхтэй холбоотой нэр томъёоны ялгааг ухаарч ойлгох Дасгал даалгаврын ангилал тайлбарлаж буй байдал
8

Бүтцийг өөрчлөх, хэмжээг өөрчлөх,  гадаргуугийн хамаарлыг өөрчлөх аргууд
2
Аргуудын зорилго, түүний давуу тал, хоорондын хамаарыг мэдэх, туршин туршлага солилоцох

МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 159-164
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Шалгах, үнэлэх, зөвлөх, дүгнэх ухагдахууны уялдаа холбоог тайлбарлах, арга тус бүрт даалгавар хийх байдал
9
Хүүхдийн бүтээлээр нь судлах арга зүй
2
“Бидний нууц”  бүтээлээр судлах аргын зорилго, тэмдэглэл хөтлөх хуудас, багшийн үүргийг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага УБ.40-43

Судалгааны дүгнэлтийг ярилцах
10

Даавуун материалтай ажиллах арга зүй
2

БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8


11
Юмсыг яаж загварчлах вэ?
2
Хавтгай ба эзэлхүүнт биетийг нэрлэх, загварчлалын байршил хэлбэр, эд ангийн тоо, хэмжээг өөрчлөх 4 аргыг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  сурах бичиг Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006 хуудас 70-83

Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Янз бүрийн материалтай ажиллах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
2

Зураг урлалII хуудас 59, ил захидал зохиомжууд хийх 
Даалгавар дасгалын тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших

Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Гарын доорх материалыг ашиглах  арга зүй
2
Гарын доорх материал гэж юу вэ? түүнийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгох аргууд
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас3
Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж  чадаж буй эсэх
16
 Хөлөгт тоглоом,
түүний  арга зүй
2
Хөлөгт тоглоом, хөлөгт тоглоомын төрлүүд, түүнийг хийх аргачлалд сурах
.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Тоглоомыг сургалтад хэрэглэж буй байдал

Боловсруулсан багш Б.Нарантуяа
 Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал Y                             кредит 3                                  БАБ 3                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн судлах зүйл
2
Технологийн боловсролын хэрэгцээ, бичиг үсгийн чадвар
Технологийн боловсролтой иргэний
дүр төрх,Технологийн боловсролын дидактик зарчим
технологийн боловсролоор эзэмших чадварууд
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 5-13
Технологийн боловсролын стандарт УБ. 2014 хуудас 6

Нэр томъёо ухагдахууныг ялган тайлбарлах байдал


2
Технологийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 18-23

Харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал

3
Технологийн бага боловсролын стандартын агуулга, арга зүй, үнэлгээ
2
Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006, хуудас 16 хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд хамтдаа
УБ. 2012. Хуудас 3-5
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага II УБ.2011. 125-158
Судлагдахуун тус бүрийг ялган өөрийн үгээр ярих, бусадтайгаа хамтарч ажиллаж буй байдал
4
Шинэчилсэн бага боловсролын хөтөлбөрийн тухай
2
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8
Хөтөлбөрийн агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал

5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө,хичээлийн    хэлбэр бүтэц
2
Сургалтын төлөвлөгөө, түүний бүтэц, тушаал шийдвэрийн он, дугаар, сургалтын багц цагийг мэдэх, хичээл хоорондын холбоо, интеграци хичээлүүдийн төрөл, зарим багшийн туршлагаас суралцах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 7,8 Д.Хөхөө. Багшийн ном.
УБ.2006,
хуудас 24,25

Анги тус бүрийн  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн   цагийг  тодорхойлон, бүтцийг мэдэж буй байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах арга зүй
2
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин гэж юу вэ?, түүнд хийх судалгаа, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, ажиллах зарчим, эрүүл ахуйн шаардлагууд, тус бүрийн ажиллах арга зүй, анги кабинетад тавигдах шаардлагууд, орчин үеийн хичээлийн технологийг мэдэх
БШУЯ, Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын материал УБ.15-21 Э.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Хүүхэд төвт сургалтын орчин, өөрийн сонгосон  хэрэглэгдэхүүний арга зүйг тайлбарлаж буй байдал
_7
Сургуулийн бага насны хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд
2
Хүүхдийн хөгжлийн тухай ойлголт,
хүүхдийн оюуны хөгжил, зохион бүтээх үе шатууд, төрөл зүйлийг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 138-140 О.Мягмар,Сургуулийн бага насны хүүхдийг судлах хялбар аргууд МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.217-244
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
8

Зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргуудыг технологийн хичээлд хэрэглэх нь
2
Сургалтын аргын тухай ухагдахуун,  Оюуны зураглалын гэж юу вэ? түүний зорилго, зарчим, арга зүй,
Төсөөллийг судлах аргуудыг мэдэх

Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 4-9
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Арга тус бүрийг жишин харьцуулж, онцлог, давуу талыг тайлбарлаж буй байдал
9
Хүүхдийн хөгжил ба ахицийг судлах арга зүй
2
Хүүхдийг судлахад анхаарах зүйлүүд, судалгааны бэлтгэл, судалгааны ёс зүй, хүүхдийг судлахад тавигдах шаардлагууд, ач холбогдолыг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага 7-12 МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011.153-157
Ойлголт ухагдахуун тус бүрийг ялган, харьцуулан жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
10

Дизайн зохион бүтээлт айг заах арга зүй
2
Цэг, толбо зураас, дүрс хэмжээ, харьцаа, сэдэвт зураг, зохион бүтээх үйл ажиллагаа, материал багаж,  хэрэгслэл, техник ба хэрэглээ түүний арга зүйг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8

Онолыг ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг багш нарын туршлагатай харьцуулан судлаж буй байдал
11
Боловсруулах технологи айг заах арга зүй
2
Зураасан зураг,зургийн төрөл, гурван хэмжээст баримал барих, дүрс, хавтгай дүрсүүд ашиглан хийх арга зүй, биетээр загвар бүтээх, бүрдэл хэсгийн тоог өөрчлөн загварчлах аргад суралцах
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 8-15
Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Хэрэглээ бизнес айг заах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Технолгийн хичээлээр   даалгавар, дасгал бэлтгэх  арга зүй
2
Суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн онцлог, даалгавар дасгалд тавигдах ерөнхий шаардлагууд, даалгавар дасгалын түвшин түүнийг мэдэх
Д.Хөхөө. Багшийн ном. УБ.2006,
хуудас 133-144
Ц. Чулуунбат, Дүрс зохиомжлон зурж сурцгаая, УБ., 2007
Даалгавар дасгал тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших
Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006, хуудас 68-72
Ц.Чулуунбат, Сэтгэцгээе хүүхдүүдээ, УБ., 2008.
Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Техникийн загвар сэдвийн арга зүй
2
Техникийн загварын төрлүүд, автомашин, хөдөө аж ахуйн машин, барилгын машин, нисэх загвар, усан загварууд
Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Техникийн загвар зохион бүтээлгэх,   техникийн төрөл зориулалт, бүтэц ажиллагааг мэдэж буй эсэх


16
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилах  арга зүй
2
Технологийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан ашиглах, гоо зүйн шаардлага, үйл ажиллагааны шаардлага, технологийн шаардлагуудыг мэдэх
. Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006,
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас 3
Хэрэглэгдэхүүнийг интеграцчилан хэрэглэж чадаж буй эсэх

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Технологи” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                           Улирал Y                             кредит 3                                            БАБ 3                     Семинар                                                                                                                              
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Семинар
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
Технологийн боловсролын хөгжил
Удиртгал
“Технологи” Дидактик хичээлийн зохион байгуулалт
2
Технологийн хичээлийг судлах оюутны үнэлгээний журамтай танилцах, хичээлийг явуулах лекц , семинарын  бүтэцтэй танилцах, технологийн боловсролын хичээл миний бодлоор...  ярилцлагын дүгнэлт,  “би энэ мөчид” цаасан бүтээлийн тоог гаргах 
Эргэцүүллийн асуулт
Бичгийн цаас

Технологи, технологийн бичиг үсгийн чадвар, технологийн боловсрол 3 ухагдахууны ялгааг тайлбарлах 
2
Технологийн боловсролын шинэчлэл
2
Технологийн боловсролын хөгжлийн түүх, хөтөлбөрийн үзэл баримтлал шинэчлэлийг мэдэх, тайлбарлах, харьцуулан судлах
Мэдээлэл солилцох, технологийн боловсролын нэр томъёоны жагсаалт 
Хүний хөгжлийн чиг хандлагыг  сургуулийн бага насны хүүхдийн хэрэгцээг яаж нийцүүлж болохыг ярих 
3
Технологийн бага боловсролын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

2
Онолыг уншин тайлбарлах, технологийн хичээлийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг сурах бичгийн агуулгатай харьцуулан судлах, 

Ай тус бүрийн суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурах бичиг 1-р анги
Сонгосон сэдвийн  суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлаж  буй байдал
4
Сургалтын цөм хөтөлбөр “Урлаг” (I-Y) анги
2
Яагаад судлах хэрэгтэй вэ? ямар үр дүнд хүрэх вэ?, үе шат тус бүрт ямар чадвар эзэмшихийг ажиглах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 28-30 чиглүүлгийн асуулт
Эзэмших чадварыг ялган, жишээгээр тайлбарлаж буй байдал
5
Технологийн бага боловсролын агуулга, арга зүй

Áàãà ангийн технологийн хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2
Сургалтын төлөвлөгөө 1-р анги  туршин хийх, хөтөлбөрийн бүтцийг харьцуулах 
Сургалтын төлөвлөгөөний загвар, хийх аргачлал

Сургалтын 2,3,4,5-р анги 1-р улирлын төлөвлөгөөг хийсэн байдал
6
Технологийн хичээлийн сургалтын орчин, өнөөгийн байдал
2
 Хэрэглэгдэхүүний жагсаалтаас сонгон авах, нэг хэрэглэгдэхүүн сонгон судлах, судлах чиглэлийг тодорхойлох, бусаддаа тайлбарлах,
Дүрслэх урлаг технологи 3 сурах бичиг
 Мэдээлэл дээр ажиллах, турших
_7
Хүүхэд мэдлэгийг яаж бүтээдэг вэ?
2
Сургах, сурах аргыг хослуулан хэргэлэх 3 хэлбэр
Мэдлэгийн ангилал, туршлагын, онолын, практик, зохион бүтээх ялгааг мэдэх
МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 150-155 УБ.2014сурах бичиг
 4-р анги

 Мэдлэг бүтээхтэй холбоотой нэр томъёоны ялгааг ухаарч ойлгох Дасгал даалгаврын ангилал тайлбарлаж буй байдал
8

Бүтцийг өөрчлөх, хэмжээг өөрчлөх,  гадаргуугийн хамаарлыг өөрчлөх аргууд
2
Аргуудын зорилго, түүний давуу тал, хоорондын хамаарыг мэдэх, туршин туршлага солилоцох

МУБИС, Бага ангийн багшийн гарын авлага I
УБ.2011, 159-164
Ш.Ичинхорлоо, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл УБ,2013, 52-69
Шалгах, үнэлэх, зөвлөх, дүгнэх ухагдахууны уялдаа холбоог тайлбарлах, арга тус бүрт даалгавар хийх байдал
9
Хүүхдийн бүтээлээр нь судлах арга зүй
2
“Бидний нууц”  бүтээлээр судлах аргын зорилго, тэмдэглэл хөтлөх хуудас, багшийн үүргийг мэдэх
О.Мягмар, Судлаач багшийн гарын авлага УБ.40-43

Судалгааны дүгнэлтийг ярилцах
10

Даавуун материалтай ажиллах арга зүй
2

БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги III  багшийн ном 2013 хуудас 3-8


11
Юмсыг яаж загварчлах вэ?
2
Хавтгай ба эзэлхүүнт биетийг нэрлэх, загварчлалын байршил хэлбэр, эд ангийн тоо, хэмжээг өөрчлөх 4 аргыг мэдэх
БШУЯ, Боловсрлын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  сурах бичиг Д.Хөхөө. Багшийн ном.УБ.2006 хуудас 70-83

Ойлголт ухагдахууны ялгаа түүний арга зүйн зарчмийг харьцуулан судлаж буй байдал
12
Янз бүрийн материалтай ажиллах арга зүй
2
Шохойн харандаагаар өнгө ялгаруулан зурах, геометрийн энгийн биетүүд, биетийг дэлгээсээр байгуулах, бүтээх, загварчлах,загварчилсан биетээр эд зүйл зохион бүтээх, байгалийн материал ашиглан тоглоом хийх
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн Дүрслэх урлаг, технолги IY  багшийн ном 2013 хуудас 3-15
Дүрсийг зохиомжлон хийж туршлагаа солилцон өөрийгөө хөгжүүлж буй байдал
13

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
2

Зураг урлалII хуудас 59, ил захидал зохиомжууд хийх 
Даалгавар дасгалын тус бүрийн ялгааг мэдэн, харьцуулж боловсруулах арга зүйд суралцаж буй байдал
14
Цаастай ажиллах сэдвийн арга зүй
2
Цаас бий болсон түүх, үйлдвэрлэх технологи, төрөл, зориулалт, шинж чанар, үнэ өртгийг мэдэх, цаасыг огтлох наах, чимэглэх технологийг эзэмших

Бүлэг сэдвийн арга зүйг мэдэж, баяжуулан судлаж буй байдал
15
Гарын доорх материалыг ашиглах  арга зүй
2
Гарын доорх материал гэж юу вэ? түүнийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгох аргууд
Н.Намжилдорж, Монголын хөлөгт тоглоом. УБ., 1996 хуудас3
Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж  чадаж буй эсэх
16
 Хөлөгт тоглоом,
түүний  арга зүй
2
Хөлөгт тоглоом, хөлөгт тоглоомын төрлүүд, түүнийг хийх аргачлалд сурах
.Раднаа Хөдөлмөрийн хичээлийг хичээл хоорондын холбооны системээр төлөвлөх нь (Сургалт сэтгүүл, 1996, №5)
Тоглоомыг сургалтад хэрэглэж буй байдал

Боловсруулсан багш Б.НарантуяаNo comments:

Post a Comment