Hun higem agulga

Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Хүн нийгэм” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал   III                         кредит 3                                  БАБ 2                        Лекц                                                                                                                            
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Лекц
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
ТНУ-ны боловсролын стандартын агуулга
“Хүн- нийгэм” хичээлийн аргазүйн үндэс, судлах зүйл

2
Хүн-нийгэм хичээлийг судлах болсон гол үндэслэл, ТНУ-ны боловсролын үйлчилгээний зорилго \Түүхийн, Нийгмийн, эрхзүйн боловсролын\ зорилтууд, ТНУ-ны боловсрол ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт хэрхэн тусгагдсан тухай \Хүн-орчин 1-3 анги, Хүн-нийгэм 4-5 анги\
Бага, Дунд
боловсролын Түүх нийгмийн ухааны 2004 стандарт


Байгаль шинжлэлийн боловсролын стандарт,

Газарзүйн болвсролын  стандарт 2004

Эрүүл мэндийн стандарт \2004 он\

ТНУ-ны боловсролын үйлчилгээний зорилго,зорилтуудыг харьцуулан, ялгаж буй байдал
2
ТНУ-ны боловсролын стандартад Бага боловсролын түүх, эрх
зүйн агуулга хэрхэн тусгагдсан бэ?
2
Дүрэм журам, Эрх, үүрэг, Төрийн байгуулал айн хүрээнд хэдэн мэдлэг байгаа болон мэдлэгийн хүрээнд сурагчид ямар чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судлах

Ай тус бүрт харгалзах суралцагчдын эзэмших чадваруудыг мэдэж буй эсэх
3
Суралцагчдад цогц чадамж
төлөвшүүлэх нь


2
Суралцахуйн зорилгын тулгуур айнууд, тэдгээрийн хүрээнд сурагчдын эзэмших чадваруудыг тодорхойлох
Цогц чадамжийн шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлэн агуулгыг  боловсруулах
Цогц чадамжийг ялган тайлбарлаж буй эсэх

4

Байгаль нийгмийн юмс үзэгдлийн нэгдмэл мөн чанарыг бага ангийн сурагчдад ойлгуулах нь
2
Юмс үзэгдлүүд хоорондоо нягт холбоотой буюу хүний үйл ажиллагаа байгаль дэлхийдээ цаашилбал өөрсдийнхөө амьдрал, орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай \хотжилт, үйлдвэр, авто машин, замын хөдөлгөөн, хүний эрүүл мэнд\ хэрхэн шүтэн барилдлагаатай болохыг мэдэх
Шинэ ертөнц, шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн сэтгүүл  2008,2009
Ц.Дэлгэрсайхан нарын“ Нийгмийн ухаан-I” сурах бичиг УБ 2010 он
Ц.Дэлгэрсайхан “Нийгмийнухаан
Багшийн ном УБ2005
Байгаль эх дэлхийд ямар өөрчлөлтүүд гарч байгаа талаар судалгаа хийж мэдээлэл цуглуулж буй байдал
5
Хүн нийгэм боловсролын агуулга
Монголчуудын аж төрөх ёсон – байгаль экологийн асуудал


Монголчуудын гэр бүлийн ёс, хүмүүжлийн тухай, үндэсний дэвшилт уламжлал, ёс заншил, соёлын тухай мэдлэг, эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх ёсны тухай суурь мэдлэг ахуйн үйл, өөртөө болон бусдад үйлчлэх ухаан
МННХ-ийн иргэний эрх зүйн хөтөлбөр “Би, чи, бид”,  УБ 2000

Өөртөө болон орчиндоо эрүүл аж төрөхөд хувь нэмрээ оруулж буй хандлага
6
Хүрээлэн буй орчны талаарх мэдлэгийг өргөжүүлэх нь танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа, сурагчдын хэл яриаг идэвхжүүлэх арга хэрэгсэл болох нь


Өөрийн оршин буй гэрийнхээ хаяг, байршлыг нэрлэх,  гэрийн техник хэрэгсэлтэй хэрхэн зүй зохистой харьцах, ашиглах, гарч болох аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах чадварт суралцах, анги, сургууль, сургалтын орчинтой танилцах, тэнд ажиллагсдын хөдөлмөр, бүтээлийг хүндэтгэх, ойлгох хүмүүжил олох
Т.Намжил “Монгол гэр бүлийн ёс уламжлал” УБ 2002, О.Пүрэв “Монголын боловсрол, сургалтыг хүмүүншүүлэх онол, аргазүйн зарим асуудал” УБ 2007

Хүрээлэн буй орчинтойгоо хэрхэн зөв зохистой харьцах талаар мэдээлэл боловсруулж буй байдал

7
Сурагчдын илтгэх, ярих ур чадварыг хөгжүүлэх аргазүй


Нийгмийн аливаа асуудалд өөрийн шүүмжлэлт байр сууриа илэрхийлэх, түүнийгээ бусдад ойлгуулж, бусдын санаа бодлыг тусган авах чадварт суралцах
О.Пүрэв “Монголын боловсрол, сургалтыг хүмүүншүүлэх онол, аргазүйн зарим асуудал” УБ 2007

Тодорхой сэдвийг сонгон илтгэл тавин хөгжүүлж буй байдал
8
Илтгэл тавих дадлага \тодорхой сэдвийн хүрээнд илтгэлийг сонгон бэлтгэх\


Сурагчдын илтгэх ярих чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ тухайн сургалтыг явуулж байгаа багш өөрөө ямар ур чадвар эзэмшсэн байх ёстойг өөрийн биеэрээ танин мэдэх, оюутнуудын дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
Жефри А.Ричардс, Грейг С.Рикет “Мэтгэлцээнд суралцах нь \Мэтгэлцэх чадвараа хөгжүүлэх тухай\ УБ 2000 он

Бичсэн илтгэлээ, ойр дотны хүмүүсийн өмнө илтгэж тэднээс зөвлөгөө авч буй байдал
9

  Бага боловсролын   шинэчилсэн хөтөлбөр
2

Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго цөм хөтөлбөрийн бүтэц
хэрэгжүүлэх менежмент
Шинэчилсэн арга зүй, хэрэгжүүлэх технологи, Сургалтын арга зүй, технологи, түүний шаардлага
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 2-8

Агуулга тус бүрийн  шинэчлэлийг өөрийн үгээр тайлбарлаж буй байдал10
Хүн нийгэм хичээлийн арга зүй
Хүн нийгэм хичээлийн шинэчилсэн хөтөлбөр
2

Хичээлийн онцлог, түүний зорилго, агуулга, агуулгын зарчим, арга зүйн зарчим, үнэлгээний зорилго зарчим, суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагааг мэдэх
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 22-26
Судлагдахууныг ялган, бусадтай хамтарч ажиллаж буй байдал
11
Хичээл, хичээлийн тухай

2
Нийгмийн ухаан, эрхзүйн хичээлийн онцлог, уламжлалт, орчин  үеийн хичээлийн  ялгаа, хичээлийн үндсэн элемент, хичээл түүний мөн чанар, ухагдахуун

Ш.Ичинхорлоо Орчин үеийн хичээлийн тухай өгүүлэх нь УБ., 2013
Ойлголт ухагдагдахууныг бусдад тайлбарлан,чадварт суралцаж байгаа эсэх
12
Суралцагсад үзэл бодлоо илэрхийлэх, хамгаалах тухай

2
Бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэж юу вэ? хөгжүүлэх гол үндэслэл нь юу вэ?
сурагчид үзэл бодлоо хэрхэн илэрхийлж хамгаалах ямар аргазүйг эзэмших шаардлагатай вэ? багшийн байр суурь, харилцаа, хандлага, ямар байх  вэ?
Ц.Дэлгэрсайхан, Ч.ОЮунгэрэл “Сургалтын шинэлэг аргуудаас суралцахуй” УБ 2004 он
Ш.Ичинхорлоо.Сургал
тын арга УБ. 2013
Үзэл бодлоо илэрхийлэх   чадвар
төлөвшил


13
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах дадлага

2
Хөтөлбөрийн  бүтэц, хөтөлбөрийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн асуудал\
Хөтөлбөрийг үнэлэх аргачлал
Цогц чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах
МУБИС. Бага ангийн багшийн гарын авлага УБ., 2012
Бүтэц хэсгийг харьцуулан, ялган тайлбарлаж буй байдал
14
Боловсруулсан нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө хамгаалах

2
Нэгж хөтөлбөр боловсруулах явцад ямар саад бэрхшээл тулгарсан болон түүнийгээ бусадтайгаа хуваалцах, түүнийг даван туулах ямар боломж, нөөц байгааг бусдаасаа олж мэдэх
Боловсрол Шинжлэх Ухааны Газар “Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй” УБ 2005 он

Анхаарах зүйлийн талаар хамтын санамж боловсруулж буй байдал
15
“Хүн-нийгэм” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

2
Сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан цаг болон сурах бичиг, стандартын агуулгатай харьцуулах,  дидактик нэгжийг томсгох багасгах аргазүйг  оновчтой хэрэглэхэд суралцах
Ц.Цэндсүрэн.  Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга
зүй УБ.,2012
Боловсруулах аргачиллыг тайлбарлаж  хамгаалж буй байдал16
“Иргэний боловсрол” хичээлийн агуулга, аргазүйн асуудал

2
Иргэний боловсролыг эзэмших шалтгаан, үндэслэл, иргэний боловсрол олгох аргазүйн тогтолцоо
сурагчдад иргэний боловсролыг хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаагаар олгох арга, хэлбэрийн тогтолцоо
.

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Газар “Сургалтын хөтөлбөр” УБ 2008 он

Ойлголт ухагдахууныг харьцуулан ялган тайлбарлаж буй байдал


Батлав: Боловсрол судалгаа арга зүйн тэнхимийн  эрхлэгч ......................................Дэд.профессор./Н.Баянмөнх/
“Хүн нийгэм” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                       Улирал   III                         кредит 3                                  БАБ 2                      Семинар                                                                                                                             
дд
Бүлэг сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Сем
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1
ТНУ-ны боловсролын стандартын агуулга
“Хүн- нийгэм” хичээлийн  зохион байгуулалт 

2
Мэдээлэл солилцох, хичээлийн оюутны үнэлгээний журмыг танилцуулах, лекц, семинарын хичээлийг хамтран суралцахуйн зарчмаар явуулах тухай

Чиглүүлгийн асуулт
Хөтөлбөрийн үнэлгээний журам
Хичээлийн зорилгоо тодохойлсон байдал
2
Боловсролын нэр томьёо

Хүн нийгэм хичээлийн бүлэг сэдвийн агуулгатай харьцуулах
Ц.Дэлгэрсайхан. нийгмийн ухаан Багшийн ном УБ.,2005
Агуулгыг харьцуулан тодорхойлох байдал
3
Цогц чадамжуудын ангилал, төвшинг тодорхойлох арга барил эзэмших дадлага
2
Үнэлгээний стандарт, жишиг даалгавартай харьцуулан  судлах,
Бага, Дунд
боловсролын Түүх нийгмийн ухааны 2004 стандарт
Цогц чадамжийг илрүүлэх шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээг боловсруулж буй байдал

4
Хүн нийгэм боловсролын агуулга
Хүмүүсийн харилцаа сэдвийн арга зүй
2
Харилцаа, харилцааны хэлбэр үе тэнгийнхэн, найз нөхөд, анги хамт олны харилцаа тэд хоорондоо хэрхэн харилцдаг вэ? зөрчил бэрхшээлийг яаж шийдэх вэ?
Хүн нийгэм I сурах бичиг УБ.,2014
Зөвлөмж, санамж бичиж буй байдал
5
Хүүхдийн эрх үүрэг хариуцлага сэдвийн арга зүй
2
Эрх, үүрэг гэж юу вэ? хүсэл, хэрэгцээ, хүсэл хэрэгцээ ялгаатай юу, бусдын эрх, хэрэгцээг өөрийн эрхтэй холбон тайлбарлах
Хүн нийгэм  II сурах бичиг УБ.,2014

 Ухагдахуун тус бүрийг жишээ баримтаар нотлох байдал 
6
Манай гэр бүлийн бахархал сэдвийн
 арга зүй
2
Гэр бүл, гэр бүлийн гишүүд, гишүүн бүрийн үүрэг, хариуцлага, түүх, удам угсаа, үнэт зүйл, эрхэм чанарууд 
Б.Баярмаа Ухаалаг амьдрахын учир. УБ., 2003
Тохиолдлыг шинжлэн шийдвэр гаргаж буй байдал
7
Музейг сургалтад ашиглах арга зүй
2
Музей, музейн зарчим, тавигдах шаардлагууд, сургалтанд ашиглах арга зүйг мэдэх
МННХ \Соросын сан\ Сургууль- 2001 хөтөлбөр “Музейг сургалтанд ашиглах нь” УБ 2002он
Турших хөтөлбөр боловсруулж буй байдал
8
Илтгэлийн сэдэв сонголт
2
Илтгэл бичих арга, илтгэл тавих шаардлагууд илтгэх урлагийн тухай мэдээлэл солилцох
Илтгэх урлаг УБ., 2008
Оюутан бүр оролцож буй байдал
9
Хүн нийгэм хичээлийн арга зүй
Сургалтын арга зүй
үнэлгээ, үнэлгээний зарчим
2
Хөтөлбөрийн шинэчлэлийг сурах бичигтэй харьцуулан судлах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 22-26
Анализ хийж буй байдал
10
 Хүн нийгэм 4,5-р ангийн сурах бичигийг судлал 
2
Тус ангийн сурах бичгүүдийг таних тэмдэг, агуулга, эзэмших чадварууд, тус бүрээр харьцуулсан судалгаа хийх
Хүн нийгэм сурах бичиг 4,5 анги
Багаар ажиллаж буй байдал
11
Хүүхдийн эрх үүрэг хариуцлага
2
Хүүхдийн эрх, миний эрх, чиний эрх, үүрэг хариуцлага, хүүхдийн эрхийг хамгаалах конвенц, “хүүхдийн найз утас” тохиолдол шинжлэх, зочин багш урих, төлөвлөх
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
Боломжтой сэдвүүдийг боловсруулж, асуудлын хүрээг тодорхойлох

12
Хүүхдийн үүрэг ба дүрэм
2
Хүүхдийг үүрэг, хүүхдийн эрх, үүргийн холбоо, тохиолдол шинжлэн хамтран суралцах
Сурагчийн дүрэм, сургуулийн дүрэм
Дүрэм боловсруулж буй байдал
13
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр дадлага 
2
Нэгж хөтөлбөрийн хувилбар дээр харьцуулан ажиллах, өөрийн хөтөлбөрийг засан сайжруулах
Хувилбар хөтөлбөрүүд
Бусдаас суралцаж буй байдал
14
Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт дадлага
2
Хичээлийн агуулгыг боловсруулах, түүнд хамаарах хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах бусдад тайлбарлах, туслах, зөвлөх
Хувилбар хөтөлбөрүүд, сурах бичгүүд
Хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах тодорхой чадвартай болсон  
15
Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө дадлага
2
Хийсэн төлөвлөгөө дээрээ хамтарч ажиллан гүйцэтгэлийн түвшинг тодорхойлох
Хувилбар төлөвлөгөө
Үнэлгээний хуудсанд тохирсон эсэх
16
“Иргэний боловсрол” хичээл ярилцлага

2
Хичээлийн онцлог, цаг, түүний залгамж холбоог судлах
Бага боловсролын цөм хөтөлбөр УБ.2014 хуудас 34
Орон нутгийн онцлогт тохируулан агуулгыг боловс
руулсан эсэх

Боловсруулсан багш Б.Нарантуяа


No comments:

Post a Comment